Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

1 YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT , kiinteistötunnus 297-465-876-1 ja kotipaikka Kuopion kaupunki. 3000 pyydysyksikköä.

 

 

Vuorisalon osakaskunta

Osakaskunnan yhteinen vesialue sijaitsee seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa: Kallavedellä, Vuo-risalon, Hoikkasalon, Mäkisalon, Iso-Metson, Korpin ym. saarten ympärillä ja on pinta-alaltaan 1041 hehtaaria.

Osakaskunta toimii kalastuslaissa (286/82) tarkoitettuna kalastuskuntana. Osakaskunta on kokoukses-saan 10. päivänä kesäkuuta 2006 hyväksynyt itselleen seuraavat säännöt:

 

Osakaskunnan tehtävänä on järjestää alueellaan kalas-tuksen harjoittaminen siten, että pyritään mahdollisimman suureen vesialueiden pysyvään tuottavuuteen. Erityisesti on pidettävä huolta siitä, että kalakantaa käytetään hyväksi järkiperäisesti ja ottaen huomioon kalataloudelliset näkö-kohdat, sekä huolehdittava kalakannan hoidosta ja lisäämi-sestä.

Osakaskunnan kokouksessa päätetään myös asioista, jot-ka koskevat metsästyksen harjoittamista vesialueella, alueen tai sen osan antamista vuokralle muutakin tarkoitusta kuin kalastusta varten, hiekan ja muun aineksen ottamisesta vesialueelta sekä sen muusta käyttämisestä sekä tällaisesta käytöstä perittävästä korvauksesta.

Osakaskunnan tehtävänä on lisäksi huolehtia osakas-kunnalle kuuluvan yhteisen alueen muusta hallinnosta ja aluetta koskevien muiden asioiden hoidosta.

Osakaskunta kantaa ja vastaa osakaskunnalle kuuluvaa yhteistä aluetta koskevissa asioissa ja voi saada nimiinsä oikeuksia sekä tehdä sitoumuksia tehtäviensä toteuttami-seksi. Osakaskunnan osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osakaskunnan velvoitteista.

Osakaskunnan päätösvaltaa käyttää osakaskunnan kokous lukuun ottamatta niitä tehtäviä, jotka jäljempänä näissä säännöissä on määrätty hoitokunnan päätösvaltaan kuulu-viksi.

Osakaskunnan kokouksen päätöksellä ei saa antaa osak-kaiden tai osakaskunnan kustannuksella kenellekään osak-kaalle tai jollekin muulle ilmeisesti epäoikeutettua etua.

Oikeus kalaveden käyttöön määräytyy pyydysyksikkö-jen perusteella siten, että kalavedessä käytettyjen pyydysyk-siköiden kokonaismäärä on enintään

Eri pyydyksiä kohti lasketaan pyydysten yksikköarvot seuraavasti:

 

trooli ............................................................

120

yksikköä

nuotta ...........................................................

60

yksikköä

rysä korkeus alle 2 m + 6 py/metri .............

2

yksikköä

verkko (pit.enint.30 m) ................................

2

yksikköä

pitkäsiima (100 koukkua) ............................

2

yksikköä

merta, katiska ..............................................

1

yksikköä

syöttikoukku 5 kpl .......................................

1

yksikköä

uistin ............................................................

1

yksikköä

Muiden pyydysten tai pyyntivälineiden yksiköinnistä tehdään päätös tarvittaessa osakaskunnan kokouksessa.

   

 1. 1) Osakkaiden kesken jaetaan 2000 pyydysyksikköä. Jako suoritetaan kunkin osakkaan vesialueosuuden mukaan ta-soittamalla murto-osat lähinnä suuremmaksi kokonais-luvuksi. Jaon perusteena käytetään kiinteistöjen yhteistä vesialueosuuslukua . Osakaskunnan kokouksen päätöksellä osakkaiden pyydysyksiköt voidaan jakaa muun perusteen mukaan. 100 pyydysyksikköä. 900 pyydysyksikköä.

   

   

 2. 2) Kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuvien (KL 9 §:n 1 mom.) kotitarve- ja virkistyskalastusta varten varataan

   

   

 3. 3) Ammattimaisesti harjoitettavaa kalastusta, pienosakkai-den lisäyksiköiksi ja muita erikoislupia varten varataan

   

Osakkaalla on oikeus ilman muiden osakkaiden suostu-musta antaa toiselle luvan vastikkeetta tai vastiketta vas-taan käyttää hänelle yhteisellä vesialueella kuuluvaa kalas-tusoikeuttaan. Luovutuksesta on ilmoitettava kirjallisesti hoitokunnalle.

Oikeus kalastaa osakaskunnan yhteisellä vesialueella voidaan antaa vuokralle osakaskunnan kokouksen päätök-sellä. Osakkaan 1 momentin mukainen luovutus ei estä osa-kaskuntaa tekemästä kalastusoikeutta koskevaa vuokraso-pimusta.

Osakaskunnan kalavedessä harjoitetaan kalastusta kalas-tuslaissa ja sen nojalla säädetyllä tai päätetyllä sekä tar-kemmin näissä säännöissä määrätyllä tavalla. Osakaskun-nan kokous voi kala- tai rapukantojen tuottavuuden paran-tamiseksi tai säilyttämiseksi päättää kalastusta tai ravustus-ta koskevista rajoituksista.

Osakaskunta päättää kokouksessaan yhteisen vesialueen kalastuksen järjestämisestä ja kalaveden hoitotoimenpiteistä. Näitä päätöksiä tehtäessä on tarpeen mukaan otettava huomioon, mitä kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitel-massa sekä kokouspäätöksissä on kalavarojen hoitoa ja käyttöä koskevista asioista esitetty.

Jos kalastuksen järjestämistä, kalakannan hoitoa tai ka-lastuslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettujen erikoislupien antamista koskeva päätöksenteko siirretään kalastusalueel-le, on tätä koskeva selvittelysopimus hyväksyttävä osakas-kunnan kokouksessa.

2

 

Osakaskunta voi periä osakaskunnan kalavedessä kalas-tavilta pyydysten yksiköintiin perustuvan maksun, jonka suuruus määrätään osakaskunnan kokouksessa.

Milloin osakaskunta myöntää muita kuin pyydysten yk-siköintiin perustuvia kalastusoikeuksia taikka vuokraa vesialueen tai osan siitä, tehdään päätös maksusta tai vuok-rasta erikseen.

Osakaskunta voi kalaveden hoitoa ja muita osakaskun-nan menoja varten määrätä osakkaiden suoritettavaksi kunkin vesialueosuutta vastaavan maksun.

Osakaskunta päättää kokouksessaan siitä, millä tavalla yhteisellä vesialueella kalastuksessa käytettävät pyydykset tulee merkitä.

Osakaskunnan vesialueella muutoin kuin yleiskalastus-oikeuksin kalastusta harjoittavat henkilöt voidaan osakas-kunnan kokouksen päätöksellä velvoittaa antamaan kalas-tusta ja sen tuottoa koskevia tietoja kokouksen tarkemmin päättämällä tavalla.

Ellei kokouksen päätöksellä erikseen toisin määrätä, ovat 1-7 pykälien nojalla tehdyt päätökset voimassa tois-taiseksi.

Osakaskunnan varsinainen kokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Hoitokunta voi tarvittaessa päättää ylimääräisen koko-uksen koolle kutsumisesta. Jos osakkaat, joiden yhteenlas-ketut osuudet edustavat vähintään kymmenettä osaa kaikis-ta osuuksista, sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti vaati-vat, ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle 3 viikon kuluessa siitä, kun vaatimus kokouksen pitämisestä esitettiin hoitokunnalle tai toimitsijalle.

Milloin osakaskunnan osakas haluaa osakaskunnan koko-uksessa ratkaistavaksi asian, siitä on tehtävä aloite hoito-kunnalle. Hoitokunnan tulee päättää joko asian käsittelemi-sestä seuraavassa osakaskunnan kokouksessa tai siitä, ettei hoitokunta vie asiaa osakaskunnan kokouksen käsiteltäväk-si.

10§

Osakaskunnan päätäntävaltaa käyttää osakaskunnan ko-kous. Osakaskunnan kokouksen kutsuu koolle hoitokunta.

Osakaskunnan kokous kutsutaan koolle kaikille osakkail-le lähetettävällä kirjeellä, sähköpostilla tai muulla vastaa-valla tavalla tai siitä annetaan tieto muulla tavalla todis-teellisesti. Kokous voidaan kutsua koolle myös siten, että kokouksesta kuulutetaan paikkakunnalla yleisesti leviäväs-sä sanomalehdessä ja ilmoitetaan kirjeellä, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla niille toisesta kunnasta ole-ville osakkaille, joiden osoite on tiedossa.

Kuulutus tai kutsu on julkaistava ja kirjeet on postitetta-va vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Kokouskutsussa tulee olla mainittuna kokouksen aika, paikka ja siellä ratkaistavat asiat sekä missä ja milloin kokouksesta laadittu tarkistettu pöytäkirja pidetään asian-osaisten nähtävänä.

Kokouksessa ei saa ratkaista asioita, joista kokouskutsus-sa ei ole ilmoitettu.

Milloin osakaskunnan osakas haluaa osakaskunnan var-sinaisessa kokouksessa ratkaistavaksi asian, on aloite teh-tävä kirjallisena hoitokunnalle maaliskuun loppuun men-nessä.

11§

Varsinaisessa kokouksessa:

   

 1. 1) esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toiminta-vuodelta;

   

   

 2. 2) esitetään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajain lau-sunto tilien ja hallinnon hoidosta;

   

   

 3. 3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuva-pauden myöntämisestä hoitokunnalle ja vastuullisille toimi-henkilöille;

   

   

 4. 4) tehdään näiden sääntöjen 1-7 §:ssä tarkoitetut päätök-set;

   

   

 5. 5) päätetään omistajakorvausten/viehekorttipalautusten käytöstä;

   

   

 6. 6) hyväksytään osakaskunnalle tulo- ja menoarvio kulu-vaksi vuodeksi;

   

   

 7. 7) määrätään hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajien, kokousedustajien ja muiden toimihenkilöiden palkki-ot;

   

   

 8. 8) valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seu-raavaksi kaksivuotiskaudeksi kaksi jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varamiehet sekä hoitokunnan ensim-mäisen kokouksen koollekutsuja;

   

   

 9. 9) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet tarkastamaan tulevan toimintavuoden hal-lintoa ja tilejä;

   

   

 10. 10) valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies kalastusalueen kokouksiin;

   

   

 11. 11) päätetään metsästyksen harjoittamisesta, hiekan ja muun aineksen ottamisesta vesialueelta sekä alueen tai sen osan antamisesta vuokralle muutakin tarkoitusta kuin kalastusta varten sekä sen muusta käyttämisestä ja tällaisesta käytöstä perittävästä korvauksesta;

   

   

 12. 12) päätetään tarvittaessa siitä sanomalehdestä, jossa ko-kouskutsu on julkaistava;

   

   

 13. 13) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista; sekä

   

   

 14. 14) käsitellään muut esille tulevat asiat.

   

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty toimikaudesta, jatkavat edellä kohtien 8-10 nojalla valitut henkilöt tehtä-vissään, kunnes uusi valintapäätös on toimeenpanokelpoi-nen.

12 §

Osakaskunnan kokouksen päätökset saatetaan osakas-kunnan osakkaiden ja muiden asianosaisten tietoon edellä sääntöjen 10 §:ssä mainitulla tavalla.

Osakaskunnan hoitokunnan päätökset, kalastusalueen kalastuslain mukaisesti antamat päätökset, osakaskunnalle annetut haasteet, julkisen viranomaisen määräykset tai tiedonannot saatetaan osakaskunnan osakkaiden ja muiden asianosaisten tietoon ilmoittamalla niistä lähinnä seuraa-vassa osakaskunnan kokouksessa.

13 §

Osakaskunnan kokouksessa kullakin osakkaalla on osuuttaan vastaava äänioikeus. Kokouksen puheenjohtajaa valittaessa on kuitenkin jokaisella osakkaalla yksi ääni ja, jos osakaskunnan kokouksessa osanottajat siitä yksimieli-sesti sopivat, voidaan asianomaisessa kokouksessa muut-kin päätökset tehdä niin.

3

Kokouksessa osakasta voi edustaa hänen valtuuttamansa asiamies. Kokouksessa ei kukaan saa äänestää enemmällä kuin kolmellakymmenellä prosentilla läsnä olevien yhteen-lasketusta äänimäärästä.

Kokouksen päätökseksi katsotaan se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten jakaantuessa tasan tulee päätökseksi pääluvun mukaan lasketun enemmistön mieli-pide. Jos äänet myös näin laskien menevät tasan, ratkaisee äänestyksen tuloksen puheenjohtajan ääni, jos hän on osa-kas. Jos puheenjohtaja ei ole osakas, tai jos kyseessä on vaali, ratkaisee arpa.

14 §

Osakaskunnan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että päätös-tä kannattaa vähintään kaksi kolmannesta äänestykseen osaa ottaneiden yhteisestä äänimäärästä ja vähintään yksi kolmannes äänestäneistä osakkaista, jos päätös tarkoittaa:

   

 1. 1) yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuuden taikka sen osan myymistä tai vuokraamista viittä vuotta pi-temmäksi ajaksi;

   

   

 2. 2) yhteisen alueen käyttötarkoituksen pysyvää muutta-mista;

   

   

 3. 3) osakaskunnan sääntöjen muuttamista;

   

   

 4. 4) velan ottamista;

   

   

 5. 5) osakkaiden suoritettavaksi tarkoitetun maksun mää-räämistä;

   

   

 6. 6) yhteisten alueiden yhdistämistä tai kiinteistöön kuulu-van alueen liittämistä yhteiseen alueeseen osakkuutta vastaan koskevan sopimuksen hyväksymistä;

   

   

 7. 7) osakkaiden pyydysyksikköjen jakamista ve-sialueosuuksista poikkeavalla tavalla;

   

   

 8. 8) kalakantojen hoitoa ja kalastuksen järjestämistä kos-kevien tehtävien siirtämistä kalastusalueen suoritetta-vaksi; taikka

   

   

 9. 9) yhteisen vesialueen käyttämistä kalastukseen muulla tavoin kuin siten, että kukin osakas tai se, joka lailli-sesti käyttää hänen kalastusoikeuttaan, kalastaa vesis-tössä.

   

Edellä 1 ja 6 kohdassa tarkoitettu päätös on alistettava tuomioistuimen vahvistettavaksi, jos joku kokouksessa läsnä olevista osakkaista sitä vaatii. Päätös on vahvistettava, jos se on tehty lain mukaisesti eikä aiheuta taloudellista vahinkoa osakkaalle, joka ei ole päätöstä kannattanut.

Edellä 3 kohdassa tarkoitettu päätös on alistettava asian-omaisen työvoima- ja elinkeinokeskuksen vahvistettavaksi.

15 §

Osakaskunnan kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa johon on merkittävä:

   

 1. 1) kokouksen aika ja paikka;

   

   

 2. 2) miten kokous on kutsuttu koolle;

   

   

 3. 3) läsnä olevat osakaskunnan osakkaat tai heidän asia-miehensä, kunkin äänimäärä;

   

   

 4. 4) kokouksessa tehdyt ehdotukset, tapahtuneet äänestyk-set sekä kokouksen päätökset.

   

Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä sekä kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkis-tajaa. Milloin puheenjohtaja itse pitää pöytäkirjaa, pöytä-kirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja vähintään yksi ko-kouksen valitsema pöytäkirjan tarkistaja.

16 §

Osakaskunta valitsee hoitokunnan, johon kuuluu neljä (4) jäsentä, sekä heille henkilökohtaiset varamiehet. Hoito-kunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Ensi kerran valituista jäsenistä eroaa ensimmäisen vuoden lopussa arvan mukaan puolet ja toisen vuoden lopussa jäljelle jää-neet jäsenet. Sen jälkeen erovuoroisuus ratkaistaan siten, että puolet jäsenistä on valitsemisjärjestyksessä kunakin vuonna erovuorossa.

Hoitokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hoitokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä tai heidän henkilökohtaisista varamiehistään on saapuvilla.

Hoitokunnan kokouksissa johtaa puhetta hoitokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-johtaja.

Hoitokunnan päätökseksi katsotaan se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkai-see puheenjohtajan mielipide.

Hoitokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä olles-saan varapuheenjohtaja käyttää hoitokunnan puolesta pu-hevaltaa tuomioistuimessa ja viranomaisen luona, jollei hoitokunta jossakin asiassa erikseen määrää toista asia-miestä.

17§

Sen lisäksi mitä kalastuslaissa ja yhteisaluelaissa sekä niiden nojalla muutoin on säädetty tai määrätty tulee hoitokun-nan:

   

 1. 1) johtaa osakaskunnan toimintaa;

   

   

 2. 2) valvoa osakaskunnan etua;

   

   

 3. 3) tehdä osakaskunnan kokoukselle osakaskunnan toi-mintaa koskevia ehdotuksia ja valmistella osakaskun-nan kokouksessa esille tulevat asiat;

   

   

 4. 4) panna täytäntöön osakaskunnan kokouksen päätökset sekä huolehtia niiden tiedottamisesta;

   

   

 5. 5) huolehtia osakaskunnan taloudenpidosta ja omaisuu-desta;

   

   

 6. 6) edustaa osakaskuntaa kalaveden käyttöä ja hoitoa koskevissa asioissa yksityistä osakasta ja kolmatta henkilöä kohtaan;

   

   

 7. 7) pitää luetteloa osakaskunnan osakkaista ja heidän äänimääristä;

   

   

 8. 8) valvoa osakaskunnan sääntöjen ja päätösten noudatta-mista;

   

   

 9. 9) ilmoittaa hoitokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohta-jan tultua valituiksi heidän nimensä ja postiosoitteensa työvoima- ja elinkeinokeskukselle, asianomaiselle maanmittaustoimistolle sekä sen kalastusalueen halli-tukselle, jonka alueella osakaskunta toimii; sekä

   

   

 10. 10) päättää erityislainsäädännön säädösten mukaisesti mer-kitykseltään vähäisistä asioista, jotka koskevat muun muassa suostumuksen antamista laiturin tai muun vas-taavan rakennelman rakentamiseen (vesilaki 1 luvun 28 §), sopimusta merenkulun turvalaitteiden sijoitta-miseksi (vesilaki 4 luvun 5 §), luvan antamista kilpai-lujen yms. toimintojen järjestämiselle (kalastuslaki 8 § 1 mom., maastoliikennelaki 4 § 2 mom., vesiliikenne-laki 21 § 4 mom., ilmailulaki 40 § 4 mom. ), suostu-muksen antamista ja sopimista ruoppauksista ja ruop-pausmassojen sijoittamisesta (vesilaki 1 luvun 30 § ja vesilaki 4 luvun 6 §) sekä suostumuksen antamista ve-simäärä- ym. tutkimuksiin (vesilaki 1 luku 31 §) osa-kaskunnan alueella.

   

4

18 §

Osakaskunnan nimen kirjoittaa hoitokunnan puheenjoh-taja yksin tai varapuheenjohtaja ja yksi hoitokunnan jäsen yhdessä.

19§

Osakaskunnan toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Osakaskunnan tilit, selostus toiminnasta ja muut tarvittavat asiakirjat on annettava tilintarkastajille ennen huhtikuun loppua. Tilintarkastajien on annettava kertomuksensa hoi-tokunnalle ennen seuraavan kuun loppua.

20 §

Osakkaalla on oikeus osakaskunnassa tutustua osakas-kunnan kirjanpitoon ja muihin osakaskunnan toimintaan liittyviin asiakirjoihin. Osakkaalla on oikeus käyttää avus-tajaa sekä oikeus saada jäljennöksiä kirjanpidosta ja muista asiakirjoista. Tällöin osakaskunnalla on oikeus saada osak-kaalta korvaus osakaskunnalle aiheutuneista asiakirjojen jäljentämis- ja lähettämiskuluista.

21 §

Osakkaalla, joka katsoo, ettei osakaskunnan tai hoito-kunnan päätös ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka että se on muutoin lain tai sääntöjen vastainen, on oikeus moittia päätöstä nostamalla kanne osakaskuntaa vastaan käräjäoikeudessa 60 päivän kuluessa päätöksen tekemises-tä. Jos päätöksen johdosta on tehty jäljempänä tarkoitettu oikaisuvaatimus, osakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne osakaskuntaa vastaan käräjäoikeudessa, kunnes 30 päivää on kulunut oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaamisesta.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, osakas, jonka oikeutta osakaskunnan tai hoitokunnan päätös koskee, voi, jollei päätöstä ole alistettava, vaatia osakaskunnan kokouk-selta päätöksen oikaisemista sillä perusteella, että päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka on lain, ase-tuksen tai osakaskunnan sääntöjen vastainen taikka louk-kaa hänen oikeuttaan.

Oikaisuvaatimus on esitettävä 21 päivän kuluessa pää-töksen tekemisestä. Osakaskunnan hoitokunnan on 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimuksen tekemisestä kutsutta-va osakaskunnan kokous koolle käsittelemään oikaisuvaati-mus tai päätettävä samassa ajassa, ettei oikaisuvaatimusta saateta osakaskunnan kokouksen käsiteltäväksi.

Hoitokunnalla on myös oikeus itse samassa ajassa rat-kaista hoitokunnan tekemää päätöstä koskeva oikaisuvaa-timus.

Jollei oikaisua suoriteta, oikaisun pyytäjä voi moittia pää-töstä nostamalla kanteen osakaskuntaa vastaan käräjäoikeu-dessa 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaamisesta.

22 §

Osakaskunnalla voi olla sihteeri, toimitsija ja tämän henkilökohtainen varamies, rahastonhoitaja, valan tehneitä tai vastaavan vakuutuksen antaneita kalastuksenvalvojia ja muita toimihenkilöitä, jotka hoitokunta ottaa toimiinsa ja vapauttaa tehtävistään.

 

Osakaskunnan kokouksen puolesta

 

_____________________________________

puheenjohtaja

Pekka Puustinen

__________________________ _____________________________

pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

Heikki Kurki Jussi Makkonen

Liitteet: Vesialueen kartta

Viranomaisen merkintöjä:

Kuopion kaupungissa, Puutosmäen kylässä sijaitsevan yhteisen vesialueen osakaskunnan nimi on

©2019 Puutosmäen kylä, Puutosmäen kalastusosakaskunta, Vuorisalon kalastusoskaskunta,KAUPPATORI - suntuubi.com